Van Wyk Van Heerden Attorneys

Die Maatskappywet No 71 van 2008 (“die Maatskappywet”) hou belangrike gevolge vir beslote korporasies in. Daar kan onder andere geen inkorporasie van nuwe beslote korporasies kragtens die Wet op Beslote Korporasies ná die inwerkingtreding van die Maatskappywet (1 Mei 2011) plaasvind nie en geen maatskappy kan ná 1 Mei 2011 in ’n beslote korporasie omskep word nie. Beslote korporasies wat reeds op die datum van inwerkingtreding van die Maatskappywet bestaan het, sal toegelaat word om vir ’n onbepaalde tydperk te bly voortbestaan, maar geen nuwe beslote korporasies mag tot stand gebring word nie.

’n Beslote korporasie het nie aandeelhouers nie, maar wel lede. ’n Beslote korporasie is ’n afsonderlike regspersoon en staan onafhanklik en verwyderd van sy lede. ’n Beslote korporasie kan uit een tot tien lede bestaan. Die beperking op die aantal lede in ’n beslote korporasie beklemtoon die Wetgewer se bedoeling dat beslote korporasies bestem is vir kleiner ondernemings, waar die verhoudings tussen die lede soortgelyk is aan dié van vennote.

Slegs natuurlike persone mag lede van ’n beslote korporasie wees en geen regspersone mag ’n ledebelang in ’n beslote korporasie hou nie. ’n Maatskappy of beslote korporasie kan dus nie ’n lid van ’n beslote korporasie wees nie. ’n Beslote korporasie mag wel ’n lid van ’n maatskappy of vennootskap wees en ’n beslote korporasie kan selfs die beherende aandeelhouer van ’n maatskappy word.

’n Trustee van ’n trust, hetsy ’n inter vivos of testamentêre trust kan in sy hoedanigheid as ’n trustee ’n lid van ’n beslote korporasie wees. Daar bestaan egter sekere beperkings op die toelating van ’n trustee van ’n trust inter vivos om ’n lid te wees, soos die vereiste dat geen regspersoon ’n begunstigde van sodanige trust kan wees nie.

Nuwe lede wat ná die registrasie van ’n beslote korporasie aansluit, moet hul ledebelang óf van ’n bestaande lid verkry, óf deur ’n bydrae, in die vorm van geld of ander bates, aan die korporasie maak. Die Wet maak uitdruklik voorsiening vir die vervreemding van ’n lid se belang in die geval van dood of insolvensie van ’n lid, asook waar daar op ’n ledebelang beslag gelê word en dit dan in eksekusie verkoop word. Elke vervreemding van ’n ledebelang, of deel daarvan, moet bewerkstellig word óf ingevolge die samewerkingsooreenkoms (as daar een is) óf met die instemming van al die ander lede in die vorm van ’n resolusie en die indiening van ’n CK2-dokument by die CIPC (“Companies and Intellectual Property Commision”).

Die Wet op Beslote Korporasies maak veral vir twee wyses van regsverhaal of remedies vir lede onderling teen mekaar voorsiening, naamlik a) die beëindiging van die betrokke lid se lidmaatskap deur ’n hofbevel ingevolge artikel 36; en b) bystand van die hof waar ’n lid of lede skuldig was aan onredelike benadelende optrede ingevolge artikel 49.

Ingevolge die Wet op Beslote Korporasies het lede twee spesifieke pligte teenoor beslote korporasies, naamlik, a) ’n vertrouensplig; en b) ’n sorgsaamheids- en vaardigheidsplig.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).

Alicia obtained her LLB degree cum laude from the North-West University, Potchefstroom, in 2020. She commenced her articles during 2020 at Van Velden-Duffey Inc, situated in Rustenburg, where she acted as a candidate attorney in the civil litigation department.

Alicia was admitted as an Attorney of the High Court during early 2023, and currently practices as such in the litigation department of Van Wyk Van Heerden.

Maryna obtained her LLB Degree at the North West University, Potchefstroom. Originally from Clanwilliam, she went to school in Paarl at Paarl Gymnasium and returned to embark on her professional career at our firm. She joined our team in 2021 as an article clerk and was admitted as an Attorney during 2023. Maryna is currently appointed in our Estates Department in the Wellington Office.

Milton is a well organised Attorney passionate about offering multidisciplinary legal service, focusing on the best interest of his clients. He aims to provide impetus to the vision of creating new momentum in transforming the legal system. He values cost effective solutions on various matters of law, persist on a flexible approach and strive to allocate the necessary resources to satisfy his clients' needs.


Milton obtained his LLB degree in 2020 from the University of the North West. He was admitted as an attorney of the High Court of South Africa on 3 March 2023. He specializes in Civil and Commercial Litigation, Alternative Dispute Resolution, Mediation, Contracts, Sports Law, Construction Disputes and Insolvency.

Anika obtained her LLB in 2020 from the University of Stellenbosch. She completed her articles at Van Wyk Van Heerden in 2022 and was admitted as an Attorney of the High Court at the beginning of 2023.

She currently practices in the Conveyancing Department where she assists estate agencies and developers, as well as marketing of the firm.

Gawie obtained his BComm and LLB Degrees at the University of Stellenbosch during 2009 and 2011 respectively. He completed his Master of Laws during 2017 in the Law of Trusts and completed a Post Graduate Diploma in Financial Planning during 2019.

He joined the team at Becker Bergh & More Inc. for his articles in Upington during 2013 and worked at the firm for 9 years attending to litigation, conveyancing and commercial matters. He was admitted as Attorney and Notary Public during 2015 and as a Conveyancer during 2016.

Gawie was appointed in the Conveyancing and Commercial Departments of Van Wyk Van Heerden during 2022 in the Wellington Office, providing clients with expert advice on the structuring of transactions, the registration of Trusts as well as general Conveyancing.

Liesl graduated from the University of Stellenbosch with an LLB degree in 2005.  During University she developed a special interest in and passion for Family Law.  Due to the fact that Liesl specialised during her articles, she completed the Practical Legal Training Course presented by UNISA, in conjunction with her articles, which she commenced with Miller du Toit Cloete Inc in 2006.  She was admitted as an attorney of the Western Cape High Court, with Right of Appearance in 2007.

Liesl co-presented a paper titled “African Charter on the Rights of Children” at the London Metropolitan University Summer School in 2011 and received her Certificate of Completion in this regard.

Liesl commenced her articles at Miller du Toit Cloete Inc, under the guidance of Zenobia du Toit, in 2006 and went on to practise as a Senior Associate there for nearly 14 years. After moving to Paarl, she practised as a director of Family Law at Clark Cupido Attorneys.

Liesl joined Van Wyk Van Heerden Attorneys in April 2022, as head of their Family Law department.  She has practised exclusively in Family law and ancillary matters for 16 years.

Roeline specialises in Estate Administration. Roeline obtained her B.Com Law, LLB and LLM (Estate Law) degrees at North-West University in 2006, 2008 and 2010, respectively.
After she completed her articles in 2010, she joined a financial institution as an estate administrator.

She joined the team in 2022 and attends to all Estate matters.

Aleisha grew up in Durban and relocated to the Western Cape to attend the University of Stellenbosch where she completed a Bachelor of Arts Degree in Social Dynamics from 2011-2013. Thereafter she obtained her LLB degree through the University of the Free State with distinction from 2014-2017. She joined Van Wyk Van Heerden in 2018 as candidate attorney and gained experience in various fields of the law, with a special interest in Property Law and the Administration of Deceased Estates. After qualifying as an Attorney and Conveyancer during March 2020 Aleisha joined the team assisting in the Conveyancing and Estates Departments of the firm.

Gaynor obtained her LLB degree in 2012 from the University of Stellenbosch. She then completed her articles at a law firm in the North West Province where she gained experience in General Litigation, Family Law and Debt Collection. In 2016 she moved back to the Western Cape and finally joined the firm in November 2018 where she currently heads up the Debt Recovery Department.

Antionette obtained her LLB degree, with distinction, in 2015 at the North-West University of Potchefstroom.

She completed her articles at Van Wyk van Heerden Attorneys in 2017, and currently practices as an attorney in the litigation department. She completed her conveyancing examination in 2018 and will be admitted as a conveyancer in 2019. Antionette handles a wide range of litigation matters, including company, property, estate, family and insolvency law.

Leonette completed her studies at the University of Pretoria and obtained her LLB degree in 2009. She practised in Rustenburg for 8 years and specialised in debt Recovery, debt review and related matters.

Leonette joined the firm in 2017 and manages all correspondent work.

Carla grew up in the Free State and decided to relocate to the Cape Winelands to study law at Stellenbosch University. She obtained her LLB degree in 2002 and furthered her studies at the University of Cape Town’s School for Legal Practice where she received the Dean’s award for the best student in Business Management and Administration.

She joined the litigation department at Van der Spuy & Partners as a candidate attorney where-after she decided to pursue a career in property and commercial law, specializing in sectional title schemes, security estates and developments, servitudes, subdivisions and consolidations as well as commercial contracting.

Carla heads up the Conveyancing Department of the firm and mainly assists estate agencies and developers and is actively involved in the marketing of the company.

Charl obtained his law degree at the North West University in 2008. And finalised his articles at Van Velden & Duffey Attorneys where after he practised at the same firm and became a director in 2014.

Charl was recruited by Van Wyk Van Heerden in 2017 to strengthen and assist our growing litigation department. He handles a wide range of litigation matters including company, family, insolvency, banking and delictual law.

"Quick, practical and commercial resolution is first priority"

Willem van Heerden is a Director at Van Wyk Van Heerden in the dispute resolution, litigation and mediation department. He specialises in contractual disputes, company law, shareholder issues, evictions, family law, banking law and insolvency law. He provides sound strategic advice and direction on all commercial and company issues.

He is an accredited commercial mediator as well as a business rescue practitioner.

He has encouraged the appropriate use of mediation in the resolution of all disputes.

He has acted for various international and cross border trade, transport, agricultural and construction companies. Willem has acted for major banks, insurance houses, leading retailers, property groups as well as high network of entrepreneurs and individuals. He serves as a trustee on a number of trusts.

Willem has written various articles and is a co-author of a published legal book on farm evictions.

Qualifications

  • BCom (Northwest University)
  • LLB (Northwest University)
  • Postgraduate Diploma (VRIJE University Amstelveen )
  • Admitted as an Attorney of the High Court of South Africa
  • Accredited Business Rescue Practitioner (University of South Africa)
  • Accredited Commercial Mediator

Nazlee Abrahams grew up in Paarl and obtained the degrees B.Sc. and LLB from the University of Stellenbosch in 1992 and 1997 respectively.

She commenced with her articles at Van Wyk Fouchee in 1998 and was admitted as an Attorney with right of appearance in the High Court in 2000 after which she consequently became a Director at the firm.

In October of 2002 she was admitted as Conveyancer and also Notary Public in 2006. She currently manages Bonds registrations in the Conveyancing Department and further specialises in family & marriage law, drafting of wills, administration of estates and all notarial work.

Nazlee makes a valuable contribution in pro-bono work when the opportunity arises and invests a considerable amount of time in community service. She also serves as the current Chairperson of the governing body of William Lloyd Primary.

Anville specialises in Property Law, General Commercial Law, Estate and Tax Planning, Administration of Deceased Estates and Trust Law. Through the years, he contributed to the community life in Paarl. He was a founding member of the Drakenstein Rotary Club in Paarl, founding member of the Paarl Attorneys Association, served as Captain, President and Chairman of the board of the Paarl Golf Club and has played a major role in establishing the Boschenmeer Golf and Country Estate.

Anville obtained his BA LLB degree at the University of Stellenbosch in 1974. He served his articles with Silberbauers Attorneys in Cape Town and joined Solomon Miller, Hymie Maisel and Willem Gaum in Paarl in May 1977.

He is an experienced and seasoned attorney who commenced his career in litigation and migrated into Commercial, Trust and Tax work. He obtained his post graduate diploma in Tax Law at the University of Cape Town, with distinction, in 1993.

Anville celebrated his 40th year in practice in 2017.